Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky vyhlášené společností www.hlidejsimajetek.cz

SIDET.CZ s.r.o.

Boženy Nemcové

Úvaly 250 82

IČO:06613918 DIČ: CZ06613918

Tel: +420 604 108 778

info@hlidejsimajetek.cz, info@sidet.cz

 

Článek 1

Základní ustanovení
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a jsou závazné při prodeji zboží kupujícímu.

Článek 2

Cenové a platební podmínky, čas plnění, registrace zákazníků
1. Ceny zboží jsou aktuální a jsou uvedeny včetně i bez DPH.

2. Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě objednávek kupujícího vytvořených ve virtuálním obchodě. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
- vyplněné údaje o kupujícím a popřípadě adresa dodání zboží
- telefonní číslo a elektronickou adresu
- množství požadovaných kusů produktu
- požadovaný způsob platby a způsob dodání zboží 
- v poznámce můžete doplnit další přání a údaje

3. Objednávky provedené v tomto e-shopu jsou pro provozovatele závazné až po jejich potvrzení elektronickou poštou nebo telefonicky. Informační e-mail rekapitulující objednávku není potvrzením o závazném přijetí objednávky.
 
4. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši. Objednávka je ze strany kupujícího závazná. 


5. Platební podmínky - Platit lze osobně hotovostí, dále dobírkou, kartou online, eBankou online a bankovním převodem u odesílaných zásilek. V případě platby bankovním převodem nebo online platby je zboží odesláno až po připsání částky na náš účet nebo po přijetí elektronického potvrzení o provedení transakce. E-mail nebo pdf soubor potvrzující provedení transakce od Vaší banky přeposílejte na info@hlidejsimajetek.cz a do předmětu e-mailu uvádějte číslo své objednávky. Číslo bankovního účtu pro platby převodem je: 6041087787/5500

Článek 3

Dopravní a expediční podmínky
1. Objednané zboží zasíláme Českou poštou, PPL.


2. Naše standardní doba doručení je do 3 pracovních dnů od objednávky. Pokud není zboží skladem v ČR, ale nachází se v jednom z našich zahraničním skladů, dodací lhůta může být delší a to z pravidla 3-6 pracovních dní. Pokud zboží není vůbec skladem nebo bylo staženo z prodeje, informujeme Vás prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky.

3. Doprava po celé České Republice je ZDARMA.

4. Při převzetí zboží od přepravní služby, je povinností každého příjemce si zboží neprodleně překontrolovat v přítomnosti pracovníka přepravní služby. Kontrola se hlavně týká poškození zásilky a souhlasu kusů objednaného zboží!
Naše společnost neručí za poškození a ztrátu části, nebo celé zásilky při přepravě!

5. Nepřevzetí zboží
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši skutečných nákladů, (které firma SIDET.CZ s.r.o. musela vynaložit) v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží nepřevezme od dopravce dle uvedených podmínek, pokud se obě strany nedohodnou jinak (např. možnost druhého zaslání). Nepřevzetí zboží je kvalifikováno jako jednostranné porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího, který je tudíž povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady a vzniklou škodu.

Článek 4

Reklamační dispozice
1. Reklamace se řídí: Reklamačním řádem

Článek 5

Informace o zboží
1. Některé uvedené informace o zboží jsou převzaté od našich dodavatelů. Nepřebíráme zodpovědnost za jejich platnost. V případě obrázků uvedených u zboží se ojediněle může jednat o ilustrační obrázky.

Článek 6

Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, který učinil objednávku přes elektronický obchod: Zboží, jež je předmětem uzavřené smlouvy, u které chce spotřebitel uplatnit zmíněné právo, V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako spotřebitel (fyzická osoba - nepodnikatel) právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedeného postupu:


- Kontaktujte nás telefonicky nebo el. poštou, že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy. Pokud jste již zboží převzali, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v daňovém dokladu a to za následujících

 podmínek:

- zboží by mělo být ideálně v původním nepoškozeném obalu
- zboží nesmí jevit známky opotřebení
- zboží musí být nepoškozené
- zboží by mělo být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) 
- společně se zbožím musí být zaslán doklad o koupi nebo jeho kopie, nebo je potřeba jiným způsobem prokázat nákup u nás.

Pokud zákazník zboží vrátí bez obalu, návodu, či jiného příslušenství, bude zákazníkovi naúčtován poplatek, který bude roven částce, kterou budeme muset vynaložit, abychom zboží uvedli do původního stavu.


Navrácené zboží zasílejte pokud možno doporučeně a pojištěné. Neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zboží v žádném případě neposílejte na dobírku. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám zašleme dvě kopie dobropisu, které potvrdíte svým podpisem a doplníte číslo Vašeho konta, popřípadě poštovní adresu pro zaslání peněžní částky a jeden dobropis zašlete zpět na naši adresu. Po námi obdržení dobropisu, zašleme složenkou na uvedenou adresu, nebo převodem na Váš účet dobropisovanou částku a to nejpozději do 14-ti dnů po námi fyzickém obdržení dobropisu. Náklady spojené s vrácením zboží, si hradí zákazník sám. V případě nesplnění některých z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. 

V případě rozporu zboží s kupní smlouvou (dle obč.zák.) má zákazník právo vrátit zboží do 6-ti měsíců.

Článek 7

Závěrečná ustanovení
1. Tyto VOP jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané firmou SIDET.CZ s.r.o. ode dne jejich vyhlášení.

2. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si Stará Krása vyhrazuje právo VOP měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem minimálně měsíc předem.

V Úvalech dne 1.2.2018

Reklamační řád

A. Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost SIDET.CZ s.r.o., se sídlem: Boženy Němcové 330, 250 82 Úvaly, , IČO:06613918, DIČ:CZ06613918 (Veškeré zboží zakoupené na našem eshopu prosím reklamujte přímo u dodavatele,kterým je www.hlidejsimajetek.cz).

2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

B. Převzetí zboží

1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.

2. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít. Kupující je také povinen zkontrolovat kompletnost dokumentace k výrobku.

3. Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravě, podepsané dopravcem.

4. Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození nese v plném rozsahu kupující.

C. Záruční podmínky

1. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.

2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.

D. Vyřízení reklamace

1. Kupující prokáže původ zboží při záruční opravě předložením dokladu o koupi, nebo kopii dokladu o koupi.

2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (převzetí zboží), pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

3. V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, kupující doručí na vlastní náklady na adresu autorizovaného servisu či provozovny prodávajícího. Kupující ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně příruček, kabelů a veškerého ostatního příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi a záručního listu.

4. Autorizovaný servis po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží, nebo jej pošle na adresu zákazníka.

5. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

6. Pokud byla reklamace zboží neoprávněná, kdy závada vznikla např. špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko neúčtuje kupujícímu náklady za zjištění závady. Posouzení reklamace je vždy bezplatné. V případě neuznání reklamace si zákazník zboží vyzvedne osobně, nebo mu zboží může být zasláno na jeho náklady.

7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním.

E. Rozsah záruky

1. Záruka zaniká v následujících případech:
- nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží
- nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi

2. Záruka se nevztahuje na:
- škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem
- vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou
- poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné normě ČSN
- na spotřební materiál (řezací nože, pásky, tiskové hlavy, skenovací hlavy, magnetické nosiče, náplně atd.)

F. Závěrečná ustanovení

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Podle § 616 odst. 1 občanského zákoníku odpovídá prodávající kupujícímu za to, že prodávaná věc je v okamžiku převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy a dodržení všech podmínek, vrátí prodávající kupujícímu plnou částku kupní ceny za zboží vč. poštovného a balného, pokud bylo účtováno. V případě odstoupení od smlouvy je třeba dodržet dále uvedený postup:
- Kupující je povinnen zaslat prodávajícímu doporučený dopis se zprávou o tom, že žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla předmětné objednávky zboží, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím.

2. Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na adresu Boženy Němcové 330, 250 82 Úvaly a to tak, že zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, nesmí být poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), spolu s originálem, nebo kopií dokladu o koupi.

3. Zboží je třeba dopravit prodávajícímu osobně nebo zaslat doporučeně a pojištěné. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám zašleme dobropis, který potvrdíte a obratem pošlete zpět. Po obdržení dobropisu, zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet dobropisovanou částku a to nejpozději do 14-ti pracovních dnů po fyzickém obdržení dobropisu.

4. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady